ค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้า

   บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล บริษัท มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัทในการตรวจตราพื้นที่เฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อได้ทราบและเข้าใจรูปแบบวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   คำนิยาม
   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
   “บริษัท” หมายความว่า บริษัท สินสวงนแอนด์ซันส์ จำกัด
   “CCTV” หมายความว่า กล้องวงจรปิด

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
   กล้องวงจรปิดของบริษัทบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น พาหนะ,กระเป๋า,หมวก,เครื่องแต่งกาย) เป็นต้น ซึ่งเข้ามาในพื้นที่บริษัทและอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอของท่านไว้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควรเช่นพื้นที่ห้องน้ำ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   2.1 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
     2.1.1 การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ
     2.1.2 การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลายและอาชญากรรมอื่นๆ
     2.1.3 การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายในการป้องกันสืบสวนและดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม
     2.1.4 การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
   2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ
   2.3 บริษัทได้ติดป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฏหมาย
   3.1 ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   3.2 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
     3.2.1 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในบริษัทรวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัท และเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาในบริษัท รวมถึงใช้ในการสอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
     3.2.2 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯและของพนักงานร่วมถึงบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในบริษัท
   3.3 ฐานหน้าที่ตามกฏหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฏหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม
   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผยเว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่บุคคลหรือนิติบุคล ดังต่อไปนี้
   4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายของบริษัทและสนับสนุนหรือช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายในการป้องกันสืบสวนและดำเนินคดีต่ออาชญากรรม
   4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 48 วัน นับจากวันที่บันทึก เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการ ลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   6.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล สามารถยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยการยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล
   6.2 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียด
   6.3 มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้
   6.4 มีสิทธิโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
   6.5 มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้องขอต่อผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อใดก็ได้
   6.6 มีสิทธิลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
   6.7 มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะในกรณีเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลหรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย เพราะมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
   6.8 มีสิทธิแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
   6.9 มีสิทธิร้องเรียน หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Information Security Policy) ของบริษัท
   นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กรพร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ(Confidentiality)ความถูกต้องครบถ้วน(Integrity)และสภาพพร้อมใช้งาน(Availability)ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่านโดยส่งคำร้องขอที่บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด อีเมล pdpa@zinsano.com หรือเบอร์โทร 094-9604348
   ในกรณีที่ท่านผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
   ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
   บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน www.zinsano.com หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   การเข้ามาในพื้นที่บริษัทของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่บริษัทหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่บริษัทมิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในประกาศดังกล่าวแล้ว

11. การติดต่อสอบถาม
   ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
   11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
   ชื่อ: บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
   สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
   ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : pdpa@zinsano.com เบอร์ติดต่อ: 094-9604348

   11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
   ชื่อ: คุณดวงหทัย ชูสิน
   สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
   ช่องทางการติดต่อ อีเมล : pdpa@zinsano.com เบอร์ติดต่อ : 094-9604348

Chat with SINGSANGUAN & SONS Co.,LTD.

Start chat with messenger