ค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้า

   บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย
   นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

   คำนิยาม
   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
   “บริษัท” หมายความว่า บริษัท สินสวงนแอนด์ซันส์ จำกัด
   “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งใช้สินค้าและบริการอยู่ในปัจจุบันและให้หมายความรวมถึงผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้ที่รับทราบสินค้าและบริการผ่านสื่อต่างๆและผู้ที่ได้รับการเสนอหรือแนะนำจากบริษัทฯเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ
   “สินค้าและบริการ” หมายความว่า สินค้าและ/หรือบริการ ทุกประเภทที่บริษัทฯเป็นผู้ออก ผู้แนะนำ หรือผู้ขาย

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
   ชื่อและนามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , วัน/เดือน/ปีเกิด , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี , เลขบัญชีธนาคาร , เพศ , อาชีพ , สัญชาติ , ศาสนา
  1.2 ข้อมูลติดต่อ
   Email, Line ID, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2.1 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   2.1.1 เพื่อใช้ในการรับประกันสินค้า
   2.1.2 เพื่อตั้งฐานข้อมูลลูกค้าก่อนการเปิดการขาย
   2.1.3 เพื่อเสนอขายสินค้า
   2.1.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจ
   2.1.5 เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด
     2.1.5.1 บริษัทต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อส่งหรือแสดงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารข้อเสนอและโปรโมชั่นล่าสุดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
     2.1.5.2 บริษัทต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของบริษัทและแนวโน้มของตลาด รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งบริษัทอาจนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้าและข้อเสนอต่างๆที่นำเสนอต่อท่าน

3. หลักเกณฑ์ฐานกฏหมาย
  3.1 ฐานสัญญา เพื่อใช้ในการทำสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการรับประกันสินค้า
  3.2 ฐานความยินยอม เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารข้อเสนอและโปรโมชั่นล่าสุดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทและเพื่อปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้าและข้อเสนอต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม
   บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภาพใต้หลักเกณฑ์ที่กฏหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือใช้บริการเกี่ยวกับบริษัทรวมไปถึงในระยะประกันสินค้า และ/หรือจนกว่าลูกค้าจะถอนความยินยอม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
   พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   6.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล สามารถยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยการยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล
   6.2 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียด
   6.3 มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้
   6.4 มีสิทธิโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
   6.5 มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้องขอต่อผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อใดก็ได้
   6.6 มีสิทธิลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
   6.7 มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะในกรณีเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลหรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย เพราะมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
   6.8 มีสิทธิแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
   6.9 มีสิทธิร้องเรียน หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Information Security Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กรพร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ(Confidentiality)ความถูกต้องครบถ้วน(Integrity)และสภาพพร้อมใช้งาน(Availability)ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
   บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน www.zinsano.com หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10. การติดต่อสอบถาม
   ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
   10.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
   ชื่อ: บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
   สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
   ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : pdpa@zinsano.com เบอร์ติดต่อ : 094-9604348

   10.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
   ชื่อ: คุณดวงหทัย ชูสิน
   สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
   ช่องทางการติดต่อ อีเมล : pdpa@zinsano.com เบอร์ติดต่อ : 094-9604348

Chat with SINGSANGUAN & SONS Co.,LTD.

Start chat with messenger